Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo, tümleşik eğitim (staj) ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları dersten/derslerden, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen beş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile onbeş gün içerisinde kullanılmak üzerebirer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek derste/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere, izleyen yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, birer ek sınav hakkı daha verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yükseltebilmek için sınav hakkı kullandıkları derslerin yanısıra, ders yükü sınırlamalarına uymak koşuluyla başka dersleri de tekrar edebilirler. Genel not ortalaması halen 2.00’ın altında olan öğrencilere, mezuniyet için gerekli not ortalaması sağlanana kadar, aynı haklar tanınır.

Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, tümleşik eğitim (staj) ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten FF notuyla başarısız olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen beş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile onbeş gün içerisinde kullanılmak üzere birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek ders/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencilerin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Bu öğrenciler, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

Ek sınav veya sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlara girebilmek için başvurmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı halde sınava giren öğrenciye sehven notverilmiş ise bu not iptal edilir.

Ek sınav veya sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrencilerin ödeyecekleri sınav hakkı ücret miktarı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.