Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Ana Dal Programı” adı verilir.

Öğrenci çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

Çift ana dal programı en az 34 krediden oluşur.

Koşullar
Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar;

  • Ana dal lisans programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması,
  • Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 70, 4,00 üzerinden en az 2,50 olması,
  • Ana dal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

Başvuru ve Kayıt
Çift ana dal programı kontenjanları her yarıyıl başında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur.

Çift ana dal programına başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Öğrencilerin çift ana dal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Çift ana dal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar. Aynı anda birden fazla çift ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift ana dal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

ÇAP Koordinatörleri
Öğrencilerin çift ana dal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı yarıyılları planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından “Çift Ana Dal Programı Koordinatörü” görevlendirilir. Çift Ana Dal Programı Koordinatörü öğrencilerin ana dal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

Öğretim Ücreti
Çift ana dal programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (4 yıl) içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları çift ana dal programı dersleri için ücret alınmaz. 4 yılı aşan sürelerde çift ana dal programı kapsamında alınan dersler için öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.

Başarı ve Mezuniyet
Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift ana dal programının lisans diploması verilmez.

Çift ana dal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği ana dal programından mezun olması halinde verilir.

Ana dal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift ana dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift ana dal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Çift ana dal programından kaydı silinen veya ayrılan öğrencilerin çift ana dal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çift ana dal programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası alabilir.

İlişki Kesme
Öğrenci, çift ana dal programını kendi isteği ile bırakabilir.

Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’in, 4.00 üzerinden 2.25’in altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in, 4.00 üzerinden 2.25’in altına düşen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir.

Çift ana dal programında iki yarıyıl üstüste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir.

Ana Dal Programından Çift Ana Dal Programına Yatay Geçiş
Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift ana dal programına yatay geçiş yapabilir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alınan çift ana dal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Özel Durum
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında çift ana dal yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünde çift ana dal yapamazlar.