Amaç
Öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla Tümleşik Eğitim yapmaları öngörülmüştür.Tümleşik Eğitime Başvuru Öğrenci, Tümleşik Eğitim için başvuru yaptığı kurumdan alacağı kabul belgesini Bölüm Tümleşik Eğitim Komisyonuna onaylatmalıdır. Onaylı belgeyi ilgili bölüme teslim eden öğrenciye İşyeri Resmi Tümleşik Eğitim Mektubu ile Bölüm Tümleşik Eğitim Kılavuzu ekinde yer alan belgeler verilir.Tümleşik Eğitime Başlama ve Tümleşik Eğitim Süresi Tümleşik Eğitimlerin ne zaman yapılabileceği Bölüm Tümleşik Eğitim Komisyonları tarafından belirlenir. Tümleşik Eğitim, esas olarak eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır. Ancak, mezuniyete yakın durumda olan öğrenciler bu kuralın dışında tutulur ve Tümleşik Eğitimlerine Bölüm Tümleşik Eğitim Komisyonunun onayını alarak herhangi bir ayda başlayabilir.Öğrencilerin Tümleşik Eğitime başlayabilmeleri için bölümlerinde en az iki yarıyıl eğitim almış olmaları zorunludur. Mezuniyet için gerekli olan Tümleşik Eğitim süresi toplam 40 iş günüdür.

Ön lisans diploması alarak Fakülteden ayrılmak isteyen öğrenciler, Bölümün belirlediği zorunlu Tümleşik Eğitim süresinin 2/3’ü kadar Tümleşik Eğitim yapmakla yükümlüdürler.

Yaz okulunda ders alan öğrenciler, yaz okulu süresince Tümleşik Eğitimlerini yapamazlar. Tümleşik Eğitim süresinin yaz okulu ile çakışması söz konusu olduğunda bu süre 3 iş gününü geçmemelidir.

Resmi tatil günleri Tümleşik Eğitim süresi kapsamına alınamaz. İşyerinde Cumartesi ve/veya Pazar günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi ve/veya Pazar günleri de Tümleşik Eğitimine devam edebilir.

Tümleşik Eğitime Devam Zorunluluğu
Tümleşik Eğitim yükümlülüğü bulunan öğrenci Tümleşik Eğitim işlemlerini tamamlamadığı sürece mezun olamaz. Tümleşik Eğitime devam zorunlu olup, Tümleşik Eğitimler belirlenen sürede kesintisiz olarak tamamlanır. Aşağıda yer alan geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilmelidir.

Öğrenciler ancak aşağıdaki durumlarda mazeretli sayılırlar;

  • Öğrencinin Tümleşik Eğitime devam edip edemeyeceğini belirten resmi raporla belirlenmiş 5 iş gününe kadar hastalık hali.
  • Hastalık dışında işyeri Tümleşik Eğitim Sorumluluğunca uygun görülecek mazeretleri nedeniyle 3 iş gününe kadar olan devamsızlıklar.

Tümleşik Eğitimine 15 gün devam etmeyen öğrenci hiç Tümleşik Eğitim yapmamış sayılır. Tümleşik Eğitim süresi içerisinde hastalık, yakının kaybedilmesi vb. durumlarda işyerinin onayı ile Tümleşik Eğitime bir süre ara verilmesinden kaynaklanan ve 15 işgününe kadar olan eksik günler Tümleşik Eğitim bitiş tarihini takip eden günlerde ve aynı Tümleşik Eğitim dönemi içerisinde tamamlanmak zorundadır. Aksi takdirde Tümleşik Eğitimin sonraki yarıyıllarda tekrarlanması zorunludur.

Tümleşik Eğitimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Tümleşik Eğitim komisyonu üyeleri, gerekli görüldüğü durumlarda Tümleşik Eğitimin amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya Tümleşik Eğitimin yapıldığı işletme ile iletişime geçip, Tümleşik Eğitim yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencilerin izlenmesini sağlayabilir.

Tümleşik Eğitimler, Bölüm Tümleşik Eğitim Komisyonu marifetiyle görevlendirecek öğretim elemanları tarafından en geç bir ay içinde değerlendirilir. Bu değerlendirme Tümleşik Eğitim raporlarının incelenmesi şeklinde veya gerekli görüldüğünde sözlü sınavla da yapılabilir.

Tümleşik Eğitim sonuçları BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak değerlendirilir. Red edilen Tümleşik Eğitimler için gerekçeli rapor hazırlanarak Tümleşik Eğitim değerlendirme tutanağına eklenir ve öğrenci aynı koşullarla Tümleşik Eğitimi tekrarlar.

Sekizinci yarıyılı bitirdiği halde Tümleşik Eğitimden başarısız olmuş veya eksik Tümleşik Eğitimi olan öğrenciler, diğer derslere devam zorunlulukları da göz önüne alınarak, Bölüm Tümleşik Eğitim Komisyonunun onayının da alınmasıyla 9. ve daha üst yarıyıllarda da Tümleşik Eğitim yapabilirler. Öğrenci normal öğrenim süresi olan yedi yıl içerisinde Tümleşik Eğitimini tamamlamalıdır.

Tümleşik Eğitim sorumluluğunu başarı ile tamamlayan öğrencilerin durumu ilgili Fakülte tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

Tümleşik Eğitimle ilgili her türlü belge, Tümleşik Eğitim değerlendirme toplantısından sonra Bölüm arşivinde saklanmak üzere Bölüme teslim edilir. Tümleşik Eğitim raporları öğrencinin ilişiği kesildikten sonra üç yıl süreyle saklanır.