Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notları, harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
 
Notlar AA BA BB CB CC DC DD FF
Katsayısı 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00
Aralık 90-100 85-89 80-84 70-79 60-69 50-59 45-49 0-44

 

EX notu: Lisans ve ön lisans programlarına kabul edilen öğrencilere, Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.Ayrıca harf notlarından,
  • I notu: Hastalık veya geçerli başka bir nedenle başarı notu oluşmamış öğrencilere verilir. Bir dersten (I) notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin (I) notu, kendiliğinden (FF) notuna dönüşür; ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki yarıyılın kayıt başlangıcına kadar uzatılabilir.
  • NA notu: Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin % 80’ine devam etmek zorundadır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notunun ağırlık katsayısı sıfırdır ve not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
  • P notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
  • S notu: aşağıdaki durumlarda verilir;
    • Not ortalamalarına katılmayan ve başarılı olunan dersler için,
    • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınıp denkliği tanınmış ve muaf tutulmuş dersler için
              verilir.
  • U notu: Not ortalamalarına katılmayan ve başarısız olunan dersler için verilir.
  • W notu: Normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilen öğrencilere verilir.
Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılına ait derslerden çekilemez.

 

Bir öğrenci; FF, NA veya U notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez.

Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok bir dersten çekilme izni verilebilir.

Bir dersten çekilme durumunda öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.