Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yan Dal Programı” adı verilir.

Öğrenci yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yan dal programı en az 18 krediden oluşur.

Koşullar
Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar;

  • Ana dal lisans programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması,
  • Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 65, 4,00 üzerinden en az 2,25 olması gerekir.

Başvuru ve Kayıt
Yan dal programı kontenjanları her yarıyıl başında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur.

Yan dal programına başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Öğrencilerin yan dal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Yan dal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar. Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift ana dal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

YDP Koordinatörleri
Öğrencilerin yan dal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı yarıyılları planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından “Yan Dal Programı Koordinatörü” görevlendirilir. Yan Dal Programı Koordinatörü öğrencilerin ana dal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

Öğretim Ücreti
Yan dal programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (4 yıl) içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları yan dal programı dersleri için ücret alınmaz. 4 yılı aşan sürelerde yan dal programı kapsamında alınan dersler için öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.

Başarı ve Mezuniyet
Öğrencinin yan dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Yan dal programına devam eden öğrenciye Yan Dal Sertifikası ancak devam ettiği ana dal programından mezun olması halinde verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.

Ana dal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

Yan dal programından kaydı silinen veya ayrılan öğrencilerin yan dal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çift ana dal programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası alabilir.

İlişik Kesme
Öğrenci, yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.

Yan dal programına devam edebilmesi için öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Yan dal programında iki yarıyıl üstüste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Özel Durum

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında yan dal yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünde yan dal yapamazlar.