Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma

Üniversitemiz öğrencileri, ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, Üniversitemizin laboratuvarlarında, akademik veya idari birimlerinde kısmi süreli (part-time) olarak çalışabilirler.
Part-Time çalışacak öğrenci sayısı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Üniversitenin ilgili akademik/idari birimleri, ihtiyaç duydukları öğrenci sayısı ve niteliklerini Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Part-Time çalışma kontenjanları ve aranan nitelikler ilan edilir ve öğrencilerin başvuruları alınır. Öğrenci İşleri Müdürlüğü, başvuru formlarına öğrencilerin transkriptlerini ve ilgili yarıyıla ait ders programlarını da ekleyerek, başvuruları ilgili akademik/idari birimlere iletir.
 
İlgili akademik/idari birimler,

 

• Akademik Genel Not Ortalaması dört üzerinden üç (3,00/4,00) ve üzeri olan (yüksek olan tercih edilir)

• Haftalık Ders Programının çalışma programına uygunluğu
kriterlerini göz önünde bulundurarak yapılacak işin niteliğine göre en uygun öğrencileri belirler ve sıraya koyarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü, ilgili akademik/idari birimlerden gelen değerlendirme sonuçlarını liste halinde Rektörlük Makamı’nın onayına sunar.
Part-Time olarak çalıştırılacak öğrencilere mesai saatlerinin içinde veya mesai saatlerinin dışında yaptıkları hizmetlere karşılık olmak üzere ve asgari ücret üzerinden, ayrı ayrı saat ücreti tahakkuk ettirilir.
Haftalık Part-Time çalışma süresi 15 saati geçemez.

 

Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma Yapılmayacak Durumlar

Part-Time olarak;
• Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okumakta olan öğrenciler,
• Üniversitemiz fakültelerinde/meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrencilerden, güz veya bahar dönemlerinde tam zamanlı okumayan öğrenciler,
• Yabancı uyruklu öğrenciler,
• Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler
çalışamaz.