Yaz öğretimi süresi
Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi sınavlar hariç yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır. İngilizce Hazırlık Sınıfında ise Resmi öğrencilerin dil düzeylerine göre haftada 25 ile 30 saat arasında ders yapılır.  Akademik Takvim Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Yaz öğretimi ücretleri
Yaz öğretimi ücretleri her yıl için Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenmekte ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.

Derslerin tespiti ve açılması
Yaz öğretiminde açılacak ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokulun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve en geç bahar yarıyıl sonu sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen iki gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli öğrenci sayıları; ön lisans ve lisans programlarında en az onbeş, lisansüstü programlarında ise en az üç kişidir. Ancak ilgili Yönetim Kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılması ilan edilmiş olan derslerin bazıları ön lisans ve lisans programlarında en az yedi, lisansüstü programlarında ise iki öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı kırk kişiyi aşmadıkça yeni grup açılmaz.

Yaz öğretiminde ders alma ve dersten çekilme
Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam kredisi 21’i aşmamak üzere ders alabilir.

Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler ile üst sınıfa ait dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.

Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve geç kayıt işlemi uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

Devam zorunluluğu
Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Öğrencilerin, teorik derslerin %70′ine, uygulama ve laboratuarların %80′ine katılmaları zorunludur. Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler o dersten NA notu alır ve başarısız sayılır.

Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü öğrencileri teorik ve fiili uçuş derslerine %100 devam etmek zorundadır. Bu derslerden Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

Öğrencilerin, teorik ve fiili uçuş dersleri dışındaki derslere devam zorunluluğu hususunda, ilk paragraftaki koşullar geçerlidir.