Akademik Yıl (Eğitim-Öğretim Yılı)
Bir akademik yıl her biri on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere dönem sonu sınavları dahil değildir.

Ders Kayıtları, Ders Ekleme/Bırakma ve Geç Kayıt
Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders programlarını danışmanlarına onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludur ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdür.

Ders kaydını mazereti nedeniyle belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenciler, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, ders ekleme/bırakma süresi içinde geç kayıt yaptırabilir; ancak bu durumdaki öğrencilerin, öğrenim ücreti ile birlikte geç kayıt ücretini ödemeleri gerekir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bir sonraki yarıyıl başında kaydını yenileyebilir. Aksi halde öğrencilik haklarını tümü ile kaybeder. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyılda kaybettiği süre, öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenciler, usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; kayıt yaptırmadıkları derslerin sınavlarına giren öğrencilerin notları iptal edilir.

Ders Yükü
Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü, öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün programında belirtilir.

Genel akademik not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve danışmanının onayıyla 12 kredi arttırılabilir. Çift ana dal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin kredileri yarıyıl ders yüküne dahil değildir.

Öğrenciler, başarısız oldukları ve almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır. Önkoşullu dersler hariç, sonraki yarıyıl programlarından açılan ders ya da dersler kredi sınırı içerisinde kalmak kaydıyla alınabilir.

Önkoşul Dersi
Bir dersin alınabilmesi için, o dersten önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Hangi derslerin önkoşulunun bulunduğu web sitesinde yayınlanan ders programlarında gösterilecektir.

Derslere Devam
Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin % 80’ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde ilgili dersten başarısız sayılır.

Pilotaj Bölümünde derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Derslere ve uygulamalara devam esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir dersten Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

Hazırlık sınıfı programlarındaki derslere % 90 devam zorunludur. %10 devamsızlık oranını aşan öğrenciler, hazırlık sınıfı derslerine ve programların bitimindeki yeterlik sınavına giremezler.

Ders Tekrarı
FF, NA, W veya U notu alınan dersler veya normal döneminde alınmayan dersler açıldıkları ilk dönemde tekrarlanır. Derslerin çakışması halinde biri alınmaz.

Genel akademik not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri danışmanlarının onayıyla ve ders yükü sınırını aşmamak kaydıyla tekrarlayabilirler. Bu kapsamda ortalamaya, tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.