T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Diploma Teslimi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında mezun olan ve ilişik kesme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin diplomaları hazırlamıştır. Öğrencilerimiz veya noter onaylı vekaletname verecekleri yakınları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğüne gelerek diplomalarını teslim alabilirler.